زمان اشنایی:مرد رویاهام

زمان نامزدی:عشقم

زمان ازدواج:هم نفسم


بعد از یک ماه:جان دلم

بعد از دوماه:سایه سرم

بعد از سه ماه:شوهرم

بعد از یک سال:اقا بالاسر

بعد از دوسال:بخور و بخواب

بعد از 3 سال:نره غول

بعد از 4 سال:لندهور